23 Mawrth 2020

Gohiriwyd WHC i Haf 2021

Yn dilyn ein cyhoeddiad diweddar am ohirio Cyngres 2020, rydym yn falch o gyhoeddi y caiff Cyngres Telynau'r Byd am y bedwaredd flwyddyn ar ddeg ei chynnal rhwng dydd Sadwrn 7 Awst a dydd  - 12 Awst 2021. Bydd y broses o gofrestru ar gyfer cynrychiolwyr a'r Arddangosfa yn agor ddydd Gwener 6 Awst yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae'r wybodaeth ganlynol wedi cael ei choladu a'i chyhoeddi er mwyn sicrhau bod y broses o drawsnewid yn cael ei chynnal mor ddidrafferth â phosibl i bawb:

 

Yn gyntaf oll... Dylech ddiweddaru eich dolenni i sicrhau bod gennych ein hadnoddau diweddaraf ar-lein.

Mae'r holl wybodaeth am Gyngres Telynau'r Byd 2021 yn cael ei chadw yn www.whc2021.wales/?lang=cy erbyn hyn.

Bydd gwefan whc.2020.wales yn parhau i ddarparu'r wybodaeth hon ac yn cynnwys dolen i'r wefan newydd.

Yn syml iawn, mae'r cyfrifon Facebook a Twitter wedi cael eu hailenwi i WHC2021, ond os oeddech eisoes yn dilyn y cyfrifon WHC2020, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth i dderbyn newyddion 2021.

 

Tocynnau Cynrychiolwyr: Gan ein bod wedi gohirio pob digwyddiad, rydym yn rhoi'r cyfle i gynrychiolwyr allu newid y tocynnau a brynwyd ar gyfer digwyddiad 2020 i'r dyddiadau newydd yn 2021. Gellir defnyddio'r tocynnau Dydd Sengl ar gyfer yr un diwrnod o'r wythnos, ond gallwch hefyd eu newid i ddiwrnod arall os na fyddwch yn gallu mynychu'r dyddiad newydd. Nid yw'n rhy hwyr i chi brynu tocyn dydd neu docyn wythnos os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny Mae ein dyddiad cau ar gyfer derbyn Gostyngiad Tocyn Cynnar wedi cael ei ymestyn i 1 Ebrill 2021 er mwyn rhoi digon o amser i bawb wneud cynlluniau newydd cyn prynu tocynnau newydd. Gallwch brynu tocynnau wythnos a thocynnau dydd sengl yn www.whc2021.wales/delegates

 

Tocynnau i'r Cyhoedd ar gyfer Digwyddiadau Nos a Digwyddiadau Cyhoeddus Eraill: Mae'r holl ddigwyddiadau hyn wedi cael eu newid a bydd pawb sydd eisoes wedi archebu tocynnau yn gallu eu defnyddio ar gyfer y digwyddiadau newydd. Yr unig eithriad yw digwyddiad ‘The World of Harps’ ddydd Sul 26 Gorffennaf 2020 gan y bu'n rhaid ei symud o Ganolfan Mileniwm Cymru i Neuadd Dewi Sant ddydd Sul 8 Awst 2021. Ad-delir tocynnau'r cyhoedd a brynwyd yn uniongyrchol o'r Ganolfan yn awtomatig ond gobeithio y byddwch am ddod i'r digwyddiad hwn o hyd yn ei leoliad newydd yn Neuadd Gyngherddau Genedlaethol Cymru. Gellir dod o hyd i restr lawn o ddigwyddiadau i'r cyhoedd yn www.whc2021.wales/whatson

 

Aelodaeth Flynyddol o Gyngres Telynau'r Byd: Rhaid i gynrychiolwyr fod yn aelodau o Gyngres Telynau'r Byd. Er bod unrhyw aelodaeth a brynwyd ar gyfer blwyddyn galendr 2020 yn cael ei hymestyn i gwmpasu dyddiadau Cyngres 2021, gallwch brynu aelodaeth ar gyfer blwyddyn lawn arall ac fe'ch anogir i wneud hynny os hoffech gefnogi'r gwaith a wneir yn dilyn digwyddiad y Gyngres y flwyddyn nesaf. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y gwahanol fathau o Aelodaeth o Gyngres Telynau'r Byd yn www.worldharpcongress.com/membership

 

Llety mewn Gwesty: Mae sawl un ohonoch wedi defnyddio gwefan Trefnu Gwestai y Gyngres i gael y prisiau gorau ymlaen llaw ar gyfer eich gwesty yng Nghaerdydd. Un o'r manteision eraill o ddefnyddio'r wefan hon yw nad oes taliad yn cael ei gymryd tan 7 diwrnod cyn y Gyngres. Yn sgil hynny, gallwch naill ai ohirio eich trefniadau mewn gwesty am ddim neu gallwn newid eich dyddiadau ar y wefan newydd cyn gynted ag y bydd yn weithredol. Rydym yn rhagweld y bydd yn weithredol rywbryd ym mis Mai 2020 ond mae hyn yn dibynnu ar nifer fawr o westai sydd eisoes yn rheoli sawl achos tebyg o newid trefniadau ar hyn o bryd. Caiff rhagor o wybodaeth ei chyhoeddi ar ein tudalen www.whc2021.wales/accommodation cyn gynted ag y bydd yn barod.

 

Llety Hunanarlwyo: Caiff trefniadau mewn llety hunanarlwyo eu newid i'r dyddiadau newydd yn awtomatig. Byddwn yn derbyn unrhyw addasiadau â'r un gwerth (h.y. newid dyddiadau) hyd at 1 Medi 2020. Mae'r dyddiad cau ar gyfer trefniadau newydd mewn llety hunanarlwyo wedi cael ei ymestyn i 1 Ebrill 2021 a gallwch ddefnyddio tudalen www.whc2021.wales/accommodation i drefnu a thalu am eich llety hunanarlwyo o hyd.

 

Perfformwyr: Gan fod contractau perfformio eisoes wedi cael eu cwblhau ar gyfer dyddiadau digwyddiadau 2020, bydd pob perfformiwr yn derbyn atodiad byr yn nodi dyddiadau newydd Cyngres 2021. Er mwyn osgoi unrhyw waith gweinyddol diangen, ni fyddwn yn dosbarthu contractau newydd ond yn cadw at ddiwrnod yr wythnos, lleoliad ac amser y contract gwreiddiol gan newid y dyddiad a'r flwyddyn yn unig. Byddwn yn gofyn i berfformwyr sydd wedi gwneud trefniadau sy'n gorgyffwrdd â'r dyddiadau newydd i gysylltu â ni dros e-bost yn info@whc2021.wales a gwnawn ein gorau i ddatrys y mân newidiadau hyn i'r amserlen lle y bo'n bosibl. 

 

Arddangoswyr a Noddwyr: Caiff pob safle, stondin ac ystafell a drefnwyd ar gyfer Arddangosfa 2020 eu trosglwyddo i ddigwyddiad 2021 yn awtomatig, yn ogystal ag unrhyw hysbysebion neu nawdd sydd eisoes wedi'u trefnu. Mae'r holl drefniadau hyn ar agor o hyd ond mae'r terfyn amser wedi cael ei ymestyn i Ebrill 2021. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yn www.whc2021.wales/exhibition

 

Ad-daliadau: Fel sefydliad dielw, bydd y cyfnod hwn nas gwelwyd ei debyg o'r blaen yn gosod straen anarferol ar y gwaith o weinyddu'r digwyddiad hwn. Felly, gofynnwn i chi beidio â gofyn am ad-daliadau ar gyfer tocynnau neu archebion gan fod hyn yn creu mwy o waith gweinyddol ac felly'n cynyddu cost y digwyddiad.   Drwy ad-drefnu'r digwyddiad yn llwyr yn yr un ffordd y caiff ei hysbysebu ar hyn o bryd, rydym wedi sicrhau bod pob tocyn ac archeb yn gymwys ar gyfer dyddiadau'r digwyddiad newydd er mwyn osgoi ad-daliadau'n llwyr. Rydym yn gwerthfawrogi'r ffaith na fydd ad-drefnu'r digwyddiad yn gweithio i bawb. Os yw hyn yn wir i chi, yna gofynnwn i chi ystyried rhoi cost eich tocynnau tuag at gefnogi dyfodol y digwyddiad hwn a'r gwaith gwerthfawr y mae Cyngres Telynau'r Byd yn ei wneud er mwyn datblygu rôl ryngwladol y Delyn. Fodd bynnag, os byddwch am dderbyn ad-daliad, byddwn yn asesu'r ceisiadau hyn fesul un felly byddwch yn amyneddgar yn y cyfnod hwn, sydd mor anghyffredin o brysur. Caiff pob ad-daliad ei brosesu gan ddefnyddio'r man gwerthu gwreiddiol a chaiff unrhyw ffioedd a godir gan ddarparwr y Cerdyn neu'r Banciau i Gyngres Telynau'r Byd 2021 eu tynnu oddi arno.

Os byddwch am wneud cais am ad-daliad o hyd, dilynwch y cyfarwyddiadau isod:

 

Diolch am eich cefnogaeth

Rydym yn gobeithio eich bod yn cytuno mai'r penderfyniad cywir yw rhoi blaenoriaeth i ddiogelwch ein staff, artistiaid, gwirfoddolwyr a'n cynulleidfaoedd ac nad yw'r penderfyniad wedi bod yn un hawdd. Gyda mwy na 200 o ddigwyddiadau unigol fel rhan o'r Gyngres a mwy na 900 o berfformwyr i'w had-drefnu, gwyddom y bydd yn dasg enfawr ac mae wedi bod yn amhosibl rhagweld goblygiadau'r sefyllfa hon a byddant yn anodd eu rheoli. Rydym yn ymwybodol o'r gost ychwanegol y bydd hyn ei osod ar Gyngres Telynau'r Byd yn ogystal â'r costau y bydd nifer ohonoch wedi eu hwynebu fel rhan o'r feirws hwn, a gobeithio y bydd y rhybudd hwn ymlaen llaw yn rhoi digon o amser i chi ad-drefnu eich teithiau awyren, gwestai a'ch trafnidiaeth ar gyfer 2021 heb golli arian.

Diolch i chi ymlaen llaw am eich cymorth parhaus wrth i ni gynllunio a threfnu Cyngres Telynau'r Byd 2021 am y bedwaredd flwyddyn ar ddeg. Edrychaf ymlaen at eich croesawu i Gaerdydd ym mis Awst 2021.

 

Tîm Cyngres Telynau'r Byd 2021.

Caryl Thomas

Cadeirydd

Catrin Finch

Y Cyfarwyddwr Artistig

Stephen Burkitt-Harrington

Cyfarwyddwr Digwyddiad

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon